Architecture of metaphony (Audio)

Zvuk je zasigurno prisutan i mnogi ga smatraju samim životom, medicinsko istraživanje interakcije čovjeka i zvuka i povezivanje ove interakcije sa oblašću akustike, arhitekture i na koncu konaca sa javnim prostorom polje je koje otvara nova pitanja. Instalacija „Arhitektura metafonike“ auditivno teži da unutar jedne arhitektonske cjeline – zgrade – predstavi odnose koji se dešavaju unutar jedne biološke cjeline – čovjeka.

Zvučna instalacija „Arhitektura metafonike“ rezultat je algoritamske kompozicije fizikalno generiranih zvukova. Sam algoritam je rezultat mjerenja krvnog pritiska i to u periodu od 24 sata u intervalima od po 15 minuta. Svako mjerenje je evidentiralo: rad srca, rezultat sistolnog i rezultat dijastolnog krvnog pritiska. Puls je prikazan u bps (otkucaj u sekundi) dok su mjerenja pritiska prikazana kao numeričke vrijednosti. Podaci mjerenja su dobiveni zahvaljujući suradnji sa timom dr. Zaima Jatića iz Centra za nastavnu i naučno-istraživačku djelatnost JUDZKS a autor zvučne instalacije „Arhitektura metafonike“ je istovremeno i dijabetičar kojem je zahvaljujući upravo navedenim mjerenjima dijagnosticirana i hipertenzija.

Krvni pritisak se ne mjeri kao frekvencija u Hz, ali je za potrebe umjetničkog – zvučnog – prikazivanja oscilacija krvnih pritisaka i veze istih sa otkucajima srca uzeta numerička vrijednost mjerenja kao da se radi o frekvenciji. Rezultat ovakve umjetničke manipulacije mjerama je elektro-akustična kompozicija zvukova koji auditivno demonstriraju oscilacije krvnih pritisaka. Kako bi se pojačao muzički dojam ove intervencije tonovi su dodatno odsvirani na klaviru.

Budući da se kompozicija reproducira u javnom prostoru, pažljivom konstalacijom položaja monitora zvuka i usklađivanjem istih sa akustikom prostora i refleksijama iste kao i jačinom tona instalacija teži da pronađe „slatku tačku“ akustike kako bi u toj tačci bila upriličena sinteza tonova u autentičnoj akustici prostora u kojoj instalacija bude postavljena. Verziju koju možete poslušati ovdje sam pokušao prilagoditi slušanju uz pomoć slušalica.

Svi zvukovi su fizikalno generirani uz pomoć programa koji je besplatna platforma za fizikalno procesuiranje signala: pure data.