Inserts of curseriat (video)

Snimci sa osam-milimetarske trake korišteni u video dokumentu nastali su 1982. godine za potrebe dokumentacije privrednog i kulturnog života tekstilnog kombinata Kombiteks. Zahvaljujući Stečajnom upravniku koji je trake predao Centru za savremenu kulturu KRAK snimci su konvertirani/digitalizirani u I-Dailies Labu u Londonu. “Prokleterijat” je riječ koju je skovao Sahačić, i sastoji se od bosanskih riječi “proklet” i “proleterijat.”

Autor snimaka je nepoznat.

Konceptualizacija, prilagodba i montaža: Haris Sahačić

Autorica teksta: Jasna Pašić

Autor muzike: Haris Sahačić

Engleski prevod: Majda Piralić

Grafički dizajn: Adnan Suljkanović

Hvala: Sead Toromanović, Sead Okić, Amir Husak

Produkcija: Centar za savremenu kulturu KRAK

The footage from the eight-milimeter tape used in the video document was made in 1982 for the purpose of documenting the economic and cultural life of the textile factory Kombiteks. Thanks to the Bankruptcy Trustee who handed over the tapes to the Center for Contemporary Culture KRAK, recording were converted/digitized in I-Dailies Lab in London. “Curseriat” (Bosnian: “Prokleterijat”) is a term coined by Sahačić himself, made by joining words cursed and proleteriat.

The author of the recordings is unknown.

Conceptualization, adjustment and montage: Haris Sahačić

Text written by: Jasna Pašić.

Music written by: Haris Sahačić

English translation: Majda Piralić

Graphic design: Adnan Suljkanović

Thanks to: Sead Toromanović, Sead Okić, Amir Husak

Production: Center for Contemporary Culture KRAK

#krak #krakcentar #krakbihac #kombiteks #kombiteksprostorivrijeme #kombiteksspaceandtime #harissahacic